รับสมัครนักเรียน ระดับ อ.1 - ป.6

หลักสูตร

โรงเรียนตรีวิทยา ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จัดทำหลักสูตร TW-Exclusive regularity program (TW-ERP : หลักสูตรสามัญพิเศษ)  ขึ้นใช้ภายในโรงเรียน
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

  เรียนระบบ 3 ภาษา โดยสอนภาษาสากล 2 ภาษา คือ จีน และ อังกฤษ  อย่างเข้มข้น  โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ตั้งแต่ อ.1 – ป.6
 
  สอนเขียนพู่กันจีน เพาะบ่มความมีสุนทรียภาพ ความอ่อนโยน เกิดสมาธิ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ตั้งแต่ อ.1 – ป.6 .


สอน จินตคณิต พัฒนาความเป็นอัจฉริยะทางความคิดและการคิดอย่างเป็นระบบ


  กิจกรรม คนตรี ที่อ่อนโยน และนาฏลีลาในรูปแบบตะวันออก เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และ สุนทรียจิต ขัดเกลาอารมณ์อย่างต่อเนื่อง
   


สอนคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจการค้า และอุตสาหกรรม รวมทั้ง พื้นฐานคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ที่เหมาะสม ตั้งแต่ อ.1 – ป.6                        


ป้อนความรู้เชิงวิชาการตามแนว Montessori และ project approach ใช้ห้องปฎิบัติการเสริมพัฒนาการ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งมีของเล่นฝึกพัฒนาการกว่า 100 ชิ้น เครื่องเล่นสวนสนุกในร่ม และโฮมเธียร์เตอร์สามมิติ ( 3D-home theater)


อัตราค่าธรรมเนียม

ระดับชั้นอนุบาล   4,550  บาท
ระดับชั้นประถม   4,750  บาท
เด็กเล็ก (อ.1 -ป.2) รับประทานอาหารกับโรงเรียนมีอาหารกลางวัน อาหารว่าง นม 2,800  บาท

รายละเอียดการรับสมัคร


สามารถใช้สิทธิ์ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาลได้
ระดับชั้นอนุบาล  อายุ  3  ปี เป็นต้นไป
ระดับประถม   อายุ  6  ปี เป็นต้นไป
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 น - 17.00 

หลักฐานการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก              2             ชุด       
รูปถ่ายเด็กนักเรียน 1 นิ้ว 4 รูป
สำเนาสูติบัตร 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา 2 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา 2 ชุด
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 2 ชุด
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)    
รูปถ่ายพร้อมชื่อผู้ปกครองที่มารับนักเรียน 2 นิ้ว (ไม่เกิน 3 คน)    


ติดต่อสอบถามรายละเอียด

02-211-6350, 02-211-6351, 02-211-6352
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 085-950-7553, 0-2211-6350, 0-2211-6352