ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื่องสุขภาพ และ อนามัย นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดั่งพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง ทำให้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่า หากคนเรามีสุขภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง แล้วนั้น ย่อมเป็นการขาดโอกาส ขาดพลังกาย และ พลังใจ ที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิต

        เด็กนักเรียนก็เช่นกัน หากมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อพัฒนาการที่ดี เป็นอุปสรรคต่อการผลักดันให้เกิดความเป็นเลิศ  แต่ในทางตรงกันข้าม หากเด็กนักเรียนนั้น มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย และ จิตใจ ย่อมเป็นการส่งเสริมให้กระบวนการเพาะบ่มเด็กนักเรียนให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพ จนกลายเป็นกุลบุตรของพ่อแม่ เป็นไปได้โดยราบรื่นและพัฒนาได้อย่างเต็มที่

 

 ดังนั้น โรงเรียนตรีวิทยา จึงได้จัดให้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งใน นวัตกรรมการเพาะบ่มเด็กนักเรียน “บ้านกุลบุตร” เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการสร้างเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นกุลบุตรของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

        โดยที่เราได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยมีความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเป็นพิเศษด้านการดูแลและให้การพยาบาลเด็กเล็ก เป็นผู้ควบคุมดูแลงานอนามัย และ ดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียน อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขอนามัย การส่งเสริมสุขภาวะที่ดี  การดำเนินงานด้านการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ  การตรวจประเมินสุขภาพและอนามัย ตรวจสุขภาพประจำปี และการให้การพยาบาล

 
          อีกทั้งเรายังมีห้องพยาบาลที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยารักษาโรคที่จำเป็นต่อการให้การพยาบาลเบื้องต้น และพร้อมต่อสถานะการณ์ฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายส่งต่อผู้ป่าย ซึ่งได้รับมาตรฐานสากล

 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 091-696-7171, 0-2211-6350, 0-2211-6352