รูปแบบหรือทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนต่าง ๆในประเทศไทยได้ หยิบยกขึ้นมาใช้นั้น มีอยู่มากมายหลายแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น  Waldorf  Education, Brain-Base Learning, Project Approach  หรือ Montessori  Education เป็นต้น ล้วนแต่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาขึ้นจากกลุ่มประเทศแถบตะวันตก ซึ่งโดยรวมแล้วจะกล่าวถึงแต่วิธีการต่าง ๆ นา ๆ ที่จะใช้ในการป้อนวิชาความรู้ให้แก่ เด็กนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม และอยู่บนพื้นฐานทางสังคมตะวันตก การหยิบยกมาใช้ย่อมต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของพื้นฐานทางสังคม เช่น การสร้างความมั่นใจ หรือ ปลูกฝังความกล้าแสดงออกให้แก่เด็ก ในสังคมตะวันตกนั้น ไม่ใส่ใจในเรื่อง ความมีอาวุโส จึงสามารถทำได้อย่างเต็มที่ แต่ในสังคมไทยมีระบบอาวุโส ปู่ ย่า ตา  ยาย  ลุง ป้า น้า อา มีพี่ มีน้อง ปัจจุบันเราจึงมักได้ยินผู้ปกครองบอกกันว่า บุตรหลานของตนนั้นมักกล่าววาจาหรือถ้อยคำที่เป็นตัวของตัวเองมากเกินไป อาจถึงขั้น
เถียงคำไม่ตกฟาก” หรือแม้แต่ค่านิยมการแต่งกาย ที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณี และการยอมรับทางสังคม ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีพื้นฐานปัญหามาจากการสร้างความมั่นใจในตนเองเกินขอบเขตของพื้นฐานทางขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เป็นต้น

     ดังนั้น จากประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมากว่า 40 ปี ทำให้ในวันนี้ โรงเรียนตรีวิทยา มีความเชื่อมั่นว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอน ที่หยิบยกหรืออิงเอาแต่ทฤษฎีตะวันตกเพียงอย่างเดียวนั้น มิได้ตอบโจทย์ให้กับสังคมไทยในการสร้างเด็กนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ และมีพัฒนาการที่ดีได้ครบทั้ง 6 ด้านไปพร้อม ๆ กัน คือ IQ, EQ, MQ, AQ, SQ และ PQ หากแต่แนวทางที่ควรจะใช้นั้น จะต้องเน้นแนวทางปรัชญาตะวันออก เพื่อสร้างพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน แล้วเพียงแต่นำรูปแบบการสอนแบบตะวันตกมาปรับใช้ให้พอเหมาะกับพื้นฐานสังคมไทยในการป้อนความรู้เชิงวิชาการให้กับเด็กนักเรียน ผ่านทางหลักสุตร TW-Exclusive regularity program (TW-ERP: หลักสูตรสามัญพิเศษ) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกรอบการจัดการเรียนการสอนดังนี้

 
 

 
 
1. ใช้การศึกษาตามแนววิถีพุทธ
คำสอนในพุทธศาสนา นับว่าเป็นปรัชญาในการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งระดับโลกียธรรม และ ระดับโลกุตรธรรม ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก คำสอนต่าง ๆ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว ล้วนแต่เป็นสัจธรรมทั้งสิ้น การศึกษาตามแนววิถีพุทธนั้น จึงเป็นการนำเอาหลักของ ไตรสิขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และ ใช้หลักธรรมที่เป็นส่วนผลักดันการสร้างพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน มาใช้ เช่น องค์คุณพหูสูต สร้าง IQ  พรหมวิหารธรรม สร้าง EQ สัปปุริสธรรม สร้าง MQ   อิทธิบาทธรรม สร้าง AQ  สังคหวัตถุธรรม สร้าง SQ เป็นต้น 
 
     
  2. ใช้ทฤษฎีตะวันตกแบบผสมผสาน และ บูรณาการ บนพื้นฐานทางสังคมไทย
  โรงเรียนได้ประยุกต์ และ พัฒนาทฤษฎี ตามแนวคิดแบบตะวันตก มาใช้ในการป้อนองค์ความรู้เชิงวิชาการ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานทางสังคม ทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้ได้แก่ Montessori Education และ Project Approach โดยจะเน้นเรื่องการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Thinking skill)


 
 
 
 
เพราะโรงเรียนเราเชื่อเสมอว่า “การสร้างคนดีให้เก่งนั้น ง่ายกว่า การสร้างคนเก่งให้ดี”
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 091-696-7171, 0-2211-6350, 0-2211-6352