จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เราจะมุ่งเน้นการใช้ปรัชญาตะวันออกเพื่อสร้างพัฒนาการทั้ง 6 ด้านไปพร้อม ๆ กัน คือ IQ, EQ, MQ, AQ, SQ และ PQ โดยใช้แนวทางการศึกษาวิถีพุทธ และใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบตะวันตก คือ Montessori และ Project approach ในการป้อนความรู้เชิงวิชาการให้แก่นักเรียน นั้น ทำให้โรงเรียนตรีวิทยา ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จัดทำหลักสูตร TW-Exclusive regularity program (TW-ERP : หลักสูตรสามัญพิเศษ) ขึ้นใช้ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

 
  1. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษา และ การสื่อสาร ตอบสนองต่อโลกไร้พรหมแดน และความเปลี่ยนแปลงที่โลกตะวันออก(จีน) จะมาเป็นชาติมหาอำนาจแทน โลกตะวันตก(อเมริกา) นักเรียนจึงจำเป็นต้องเรียนในระบบ 3 ภาษา โดยให้เรียนภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้น 2 ภาษา ซึ่งเป็นภาษาของประเทศมหาอำนาจหลักของโลกปัจุบัน คือ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติเจ้าของภาษา พร้อมทั้งมีครูไทยให้การดูแลเอาใจใส่ควบคู่กันไป  
 
 
 
     
  2. เพาะบ่มความมีสุนทรียภาพ ความอ่อนโยน เกิดสมาธิโดยการเรียนการเขียนพู่กันจีน  
     
 
3. พัฒนาความเป็นอัจฉริยะทางความคิดและการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการสอน จินตคณิต
 
   
  4. เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และ สุนทรียจิต ขัดเกลาอารมณ์อย่างต่อเนื่อง ด้วย
คนตรี ที่อ่อนโยน และนาฏลีลาในรูปแบบตะวันออก

 
 
  5. เพิ่มศักยภาพทางด้านการใช้งานระบบสาระสนเทศและคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงเรียนไปเพื่อ พิมพ์เอกสาร เล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง และใช้สื่อสังคมออนไลน์ แต่จะได้รู้จักการใช้ระบบสาระสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาค ธุรกิจ การค้า การศึกษา การฝึกพัฒนาการเด็กเล็ก  อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ฯลฯ ด้วยพื้นฐานคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย
 
 
6. ใช้การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างอิสระ รู้จักรับผิดชอบตัวเอง แบบ Montessori ภายใต้กรอบของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ประสบการณ์ตรง และกิจกรรม ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน แบบ project approach

เช่น การใช้ห้องปฎิบัติการเสริมพัฒนาการ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งมีของเล่นฝึกพัฒนาการกว่า 100 ชิ้น เครื่องเล่นสวนสนุกในร่ม และโฮมเธียร์เตอร์สามมิติ (3D-home theater)
 
 
7. นำเอาหลักของ ไตรสิขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และ ใช้หลักธรรมที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการสร้างพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน เช่น องค์คุณพหูสูต สร้าง IQ  พรหมวิหาร สร้าง EQ สัปปุริสธรรม สร้าง MQ  อิทธิบาท สร้าง AQ  สังคหวัตถุ สร้าง SQ เป็นต้น ผ่านการปลูกฝังแบบซึมซับ และ กิจกรรมธรรมะวันอาทิตย์
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 091-696-7171, 0-2211-6350, 0-2211-6352