ปรัชญาการศึกษา

      เรามีปรัชญาการศึกษาอันแน่วแน่ว่า  “การสร้างคนดีให้เก่ง ง่ายกว่า การสร้างคนเก่งให้ดี” ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนตรีวิทยาจึงมิใช่เป็นเพียงแต่สถานที่ให้ความรู้เชิงวิชาการแก่เด็กนักเรียนเท่านั้น แต่เราเป็นสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการเพาะบ่มเด็กนักเรียนให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพ เป็น “คนดี และ เก่ง” มีคุณธรรม นำวิชาการ ลดค่านิยมด้านวัตถุ ความฟุ้งเฟ้อ และ ความเป็นปัจเจกชน สร้างสำนึกจิตอาสา มีความกตัญญูกตเวที และ เป็น “กุลบุตร” ของพ่อแม่  ผู้ปกครองต่อไป

      จากปรัชญาการศึกษานี้ทำให้โรงเรียนตรีวิทยา ค้นพบนวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการเพาะบ่มเด็กนักเรียนให้กลายเป็นกุลบุตร ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความเป็นเลิศทางพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน คือ EQ  IQ  MQ  AQ  SQ  และ PQ ที่เราเรียกว่า “บ้านกุลบุตร” โดยบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งปรัชญาการศึกษาที่ว่า “การสร้างคนดีให้เก่ง  ง่ายกว่า  การสร้างคนเก่งให้ดี” มีเสาหลักอันแข็งแกร่ง 4 ต้น เปรียบเสมือนเป็นยุทธศาสตร์ทั้ง  4  ด้าน  นั่นก็คือ หลักสูตรสถานศึกษา โภชนาการ  สุขภาพอนามัย  และ ความปลอดภัย  ซึ่งเสาทั้งสี่ต้นนี้เปรียบเสมือนโครงสร้างหลัก ใช้ในการค้ำจุนหน้าบรรณเรือนยอดแห่งความเป็นกุลบุตร ซึ่งมีการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และ ที่บ้าน เป็นตัวเชื่อมผสานเสาแต่ละต้นกับหน้าบรรณเรือนยอดแห่งความเป็นกุลบุตร ให้เกิดความมั่นคง กลายเป็น “บ้านกุลบุตร” ที่สมบูรณ์

 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 091-696-7171, 0-2211-6350, 0-2211-6352